100 %
سال اجرا
1398
کارفرما
شرکت تامین مسکن جوانان
پیمانکار
شرکت تامین مسکن جوانان
نوع پروژه
مسکونی
وضعیت
اتمام
زیربنا
6000 متر مربع