رـــانه تازه‌های خبری، اطلاعیه‌ها و چندرسانه‌ای

اقدام«وساخت» برای بازارگردانی
اقدام«وساخت» برای بازارگردانی

شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل۲۷ قطعه زمین خلخال را به شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران واگذار کرد.