این پروژه از اراضی واگذار شده از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران در سال 1375آغاز شد. این پروژه ی مشارکتی در 155 قطعه که هر قطعه از 500 تا 2000 مترمربع مساحت دارد، در 25 هکتار زمین اجرا شده است.

100 %
نام پروژه
سروستان لواسان
موقعیت مکانی
شهرستان لواسان
مساحت زمین
25 هکتار
مساحت زیربنای کل
143.000 مترمربع
نوع اجرا
مشارکتی
مشاور
مهندسین مشاور شارمند، سانو و پارهاس
تاریخ شروع پروژه
1375
تعداد قطعات
155 قطعه
متراژ قطعات
500 الی 2000 مترمربع